ALGEMENE VOORWAARDEN DC-DANCE

 1. Algemene regels
  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden
  van DC Dance, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd.
  b. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in DC Dance te houden aan de huisregels en
  aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot
  verwijdering worden overgegaan.
  c. DC Dance heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot lessen en DC Dance
  te weigeren.
  d. Bezoek aan DC Dance is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk
  voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de
  bezoeker op het terrein van of in DC Dance.
  e. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van
  DC Dance door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
  f. DC Dance is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging aan eigendom van de
  bezoeker. Gedupeerde(n) dienen in geval van diefstal zelf aangifte te doen bij de politie.
  g. Het tarief en de leerstof van een les is afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is leerlingen niet
  toegestaan om de lesstof van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, tenzij
  overeengekomen met DC-Dance. Bij overtreding van dit verbod verplicht het lid zich tot het betalen
  van een boete van minimaal €450,- per overtreding aan DC Dance, onverlet een verdere schadeclaim
  van DC Dance en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële
  activiteiten.
  h. De persoonlijke gegevens van de leden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Hoe wij met
  persoonlijke gegevens omgaan is vastgelegd in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is te lezen
  op www.dc-dance.nl
  i. DC Dance dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een wijziging in gegevens
  (adres, telefoon, e mail etc). Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd via de DC Dance app of aan de balie.
  j. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging. Mocht dit
  niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Dit is terug te zien in de DC Dance app.
  k. DC Dance kan foto’s en video-opnames maken van deelnemers en/of bezoekers tijdens lessen,
  voorstellingen, optredens of andere activiteiten, welke gepubliceerd kunnen worden op onze website
  en Social Media. Bezwaar hiertegen dient kenbaar te worden gemaakt via administration@dc-dance.nl.
  Het kan voorkomen dat andere leerlingen, ouders of betrokkenen beeldmateriaal maken

  en dit plaatsen op internet. DC-dance heeft daar geen invloed op, maar vraagt een ieder om daar
  terughoudend mee te zijn.
  l. DC Dance is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. DC
  Dance zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking
  in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
  Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren,
  kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.
  De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum
  van de wijziging door DC Dance te zijn ontvangen.
 1. Inschrijven en opzeggen
  a. Inschrijven kan aan de balie van jouw DC-Dance locatie. Bij inschrijving wordt men lid tot
  wederopzegging.
  b. Bij inschrijving dienen alle gegevens van het lid te worden ingevuld. Mochten de gegevens van de
  ouder/ verzorger zijn ingevuld, dien je dit direct te veranderen naar de gegevens van het lid. Dit kan
  via de DC Dance app.
  c. Bij inschrijving dient het e-mailadres van het lid te worden ingevuld. Bij minderjarige leden dient
  het e-mailadres van de ouder/verzorger te worden ingevuld.
  d. Bij inschrijving is inschrijfgeld en contributie van de 1e maand verschuldigd.
  e. Voor minderjarigen is toestemming nodig van de ouders/verzorgers en dienen zij voor de
  inschrijving te tekenen.
  f. Opzeggen van een les of het gehele lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor de 1e van de
  maand. Er is dan nog 1 maand contributie verschuldigd. Bij een Jaarabonnement is tot einddatum van
  het abonnement contributie verschuldigd.
  g. Opzeggen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
  h. Vindt er geen tijdige afmelding plaats, dan wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd en is het lid
  de contributie voor de nieuwe periode verschuldigd.
  Bij een Jaarabonnement geldt dat het abonnement na 12 maanden maandelijks opzegbaar wordt. 
 2. Inchecken, afmelden, inhalen van lessen
  a. Bij blessure, langdurige ziekte, zwangerschap of vakanties langer dan 1 maand kan het
  lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Dit dient aangevraagd te worden via
  administration@dc-dance.nl
 3. Contributie betaling
  a. De maandelijkse contributie moet voor de 1e van de maand zijn betaald.
  b. Betaling is mogelijk door overschrijving naar de bankrekening van DC Dance, iDeal of per
  automatische incasso.
  c. Bij achterstallige betaling of niet kunnen incasseren wordt een herinnering gestuurd. Bij een
  tweede herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht (€10,00). Bij een derde
  herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht (€15,00). Bij het uitblijven van betaling
  wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van
  het lid. De toegang tot de les wordt dan geweigerd.
  Toegang tot de lessen is weer toegestaan zodra het bedrag op de rekening is bijgeschreven of een
  bewijs van overmaking kan worden getoond.
  e. Bij stornering worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 15,00).
 4. Lidmaatschapstarieven
  a. De lidmaatschapstarieven kunnen altijd worden verhoogd. Indien DC Dance daarvan gebruik
  maakt, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen. Tariefsaanpassingen vanwege
  overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen
  recht op ontbinding.
 5. Seizoen
  a. Tijdens de schoolvakanties (m.u.v Christelijke feestdagen) is DC Dance
  geopend en hanteert zij een aangepast vakantierooster. Dit rooster kun je altijd terugvinden in de
  DC Dance app. Bij afwezigheid wegens vakantie wordt er geen korting op de contributie gegeven.
  b. De vakanties en vrije dagen staan vermeld op de website onder ‘belangrijke data’.
  c. Het rooster verandert ieder jaar. De dag en het tijdstip van een les kan in een nieuw seizoen
  veranderen. Vanaf medio augustus maakt DC Dance het nieuwe rooster bekend op de website. De
  verandering van het rooster geeft geen recht de overeenkomst direct te beëindigen.
 6. Huisregels
  a. Behandel de leerlingen, docenten, ouders, verzorgers, personeel en goederen met respect.
  b. Voor aanvang van de les moet iedereen omgekleed aanwezig zijn, jassen en tassen in de
  kleedkamer.
  c. Wachten doen we niet in de kleedkamers, maar in de wachtruimtes.
  d. DC Dance geeft bij de verschillende dansvormen een kledingadvies. Het lid wordt geacht zich
  hieraan te houden.
  e. De dansstudio’s mogen alleen worden betreden met schoenen die niet buiten gedragen zijn en die
  een niet-afgevende rubber (bij voorkeur niet zwarte) zool hebben. De voorkeur gaat uit naar
  danssneakers, jazz- of balletschoenen.
  f. Consumpties mogen niet in de dansstudio’s en kleedkamers worden genuttigd, enkel in de wachtruimtes.
  g. Kauwgom tijdens de les is niet toegestaan.
  h. Gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is niet toegestaan.
  i. Bezoekers, leerlingen dienen zich netjes en opgeruimd te gedragen, zowel in de danszaal,
  kleedkamers, wachtruimtes en toiletten.
  j. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape,
  etc.) in en op het terrein van DC Dance is uitsluitend toegestaan met toestemming van DC Dance.
  Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken
  k. Roken binnen DC Dance is niet toegestaan. DC Dance zal de schade (boetes e.d.) door overtreding
  van het rookverbod op de overtreder(s) verhalen.
  l. Overtreders van de huisregels kan de toegang tot DC Dance worden ontzegd.