1. ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DC-DANCE

1. Algemene regels

   1. a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van DC Dance, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd.
   1. b. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in DC Dance te houden aan de huisregels en aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
   1. c. DC Dance heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot lessen en DC Dance te weigeren.
   1. d. Bezoek aan DC Dance is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in DC Dance.
   1. e. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van DC Dance door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
   1. f. DC Dance is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging aan eigendom van de bezoeker. Gedupeerde(n) dienen in geval van diefstal zelf aangifte te doen bij de politie.
   1. g. Het tarief en de leerstof van een les is afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is leerlingen niet toegestaan om de lesstof van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, tenzij overeengekomen met DC-Dance
Bij overtreding van dit verbod verplicht het lid zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan DC Dance, onverlet een verdere schadeclaim van DC Dance en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
   1. h. De persoonlijke gegevens van de leden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan is vastgelegd in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is te lezen op www.dc-dance.nl
   1. i. DC Dance dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een wijziging in gegevens (adres, telefoon, e mail etc).
   1. j. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les.
   1. k. DC Dance kan foto’s en video-opnames maken van deelnemers en/of bezoekers tijdens lessen, voorstellingen, optredens of andere activiteiten, welke gepubliceerd kunnen worden op onze website en Social Media. Bezwaar hiertegen dient kenbaar te worden gemaakt via katwijk@dc-dance.nl(vestiging Katwijk) leiderdorp@dc-dance.nl (vestiging Leiderdorp) en Het kan voorkomen dat andere leerlingen, ouders of betrokkenen beeldmateriaal maken en dit plaatsen op internet. DC-dance heeft daar geen invloed op, maar vraagt een ieder om daar terughoudend mee te zijn.
   1. l. DC Dance is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. DC Dance zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door DC Dance te zijn ontvangen.

2. Inschrijven en opzeggen

   1. a. Inschrijven kan aan de balie of website van DC-Dance. Bij inschrijving wordt men lid tot wederopzegging.
   1. b. Bij inschrijving is inschrijfgeld en contributie van de 1e maand verschuldigd.
   1. c. Voor minderjarigen is toestemming nodig van de ouders/verzorgers en dienen zij voor de inschrijving te tekenen.
   1. d. Opzeggen van een les of het gehele lidmaatschap dient te gebeuren voor de 1e van de maand. Er is dan nog 1 maand contributie verschuldigd.
   1. e. Vindt er geen tijdige afmelding plaats, dan wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd en is het lid de contributie voor de nieuwe periode verschuldigd.

  3. Inchecken, afmelden, inhalen van lessen

    a. Bij blessure, langdurige ziekte, zwangerschap of vakanties langer dan 1 maand kan het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Dit dient aangevraagd te worden via info@dc-dance.nl
  1.  

  4. Contributie betaling

    a. De maandelijkse contributie moet voor de 1e van de maand zijn betaald.
   1. b. Betaling is mogelijk door overschrijving naar de bankrekening van DC Dance, IDeal of per automatische incasso. Automatische incasso wordt rond iedere 28e van de maand voor de daaropvolgende maand geïncasseerd.
   1. c. Bij achterstallige betaling of niet kunnen incasseren wordt een herinnering gestuurd. Bij het uitblijven van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van het lid.De toegang tot de les wordt dan geweigerd.
   1. d. Toegang tot de lessen is weer toegestaan zodra het bedrag op de rekening is bijgeschreven of een bewijs van overmaking kan worden getoond.
   1. e. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

  5. Seizoen

    a. Tijdens de schoolvakanties (m.u.v de zomervakantie), op zondagen en de (erkende christelijke) feestdagen is DC Dance gesloten. Hiervoor wordt geen korting op de contributie gegeven.
   1. b. De vakanties en vrije dagen staan vermeld op de website.
   1. c. Het rooster verandert ieder jaar. De dag en het tijdstip van een les kan in een nieuw seizoen veranderen. Vanaf medio augustus maakt DC Dance het nieuwe rooster bekend op de website.

  6. Huisregels

    a. Voor aanvang van de les moet iedereen omgekleed aanwezig zijn. Bij te laat komen kan niet meer worden deelgenomen aan de les.
   1. b. DC Dance geeft bij de verschillende dansvormen een kledingadvies af. Het lid wordt geacht zich hieraan te houden.
   1. c. De dansstudio’s mogen alleen worden betreden met schoenen, die niet buiten gedragen zijn en die een niet-afgevende rubber (bij voorkeur niet zwarte) zool hebben. De voorkeur gaat uit naar danssneakers, jazz- of balletschoenen.
   1. d. Roken binnen DC Dance is niet toegestaan. DC Dance zal de schade (boetes e.d.) door overtreding van het rookverbod op de overtreder(s) verhalen.
   1. e. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van DC Dance is uitsluitend toegestaan met toestemming van DC Dance. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
   1. f. Overtreders van de huisregels kan de toegang tot DC Dance worden ontzegd.
   1. g. Consumpties mogen niet in de dansstudio’s en kleedkamers worden genuttigd, enkel in het DC Café. Kauwgom tijdens de les is niet toegestaan.
   1. h. Gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is niet toegestaan.