ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DC-DANCE

1. Algemene regels

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van DC Dance, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd.
b. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in DC Dance te houden aan de huisregels en aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
c. DC Dance heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot lessen en DC Dance te weigeren.
d. Bezoek aan DC Dance is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in DC Dance.
e. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van DC Dance door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
f. DC Dance is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging aan eigendom van de bezoeker. Gedupeerde(n) dienen in geval van diefstal zelf aangifte te doen bij de politie.
g. Het tarief en de leerstof van een les is afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is leerlingen niet toegestaan om de lesstof van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, tenzij overeengekomen met DC Dance
Bij overtreding van dit verbod verplicht het lid zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan DC Dance, onverlet een verdere schadeclaim van DC Dance en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
h. Na het volgen van een (gratis) proefles is men verplicht zich voor een cursus in te schrijven of losse lessen te betalen indien men de les wil vervolgen.
i. De persoonlijke gegevens van de leden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan is vastgelegd in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is te lezen op www.dc-dance.nl
j. DC Dance dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een wijziging in gegevens (adres, telefoon, e mail etc).
k. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Het lid wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch, per SMS of per e-mail op de hoogte gebracht. Het lid heeft recht op een inhaalles voor een les naar keuze.
l. DC Dance mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leerlingen, ziekte van de docent, overmacht etc. In geval van annulering door DC Dance heeft het lid recht op een inhaalles voor een les naar keuze.
m. DC Dance kan foto’s en video-opnames maken van deelnemers en/of bezoekers tijdens lessen, voorstellingen, optredens of andere activiteiten, welke gepubliceerd kunnen worden op onze website en Social Media. Bezwaar hiertegen dient kenbaar te worden gemaakt via katwijk@dc-dance.nl(vestiging Katwijk) leiderdorp@dc-dance.nl (vestiging Leiderdorp) en valkenburgseweg@dc-dance.nl (vestiging Valkenburgseweg).
n. DC Dance is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. DC Dance zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door DC Dance te zijn ontvangen.

2. Inschrijven en opzeggen

a. Inschrijven kan aan de balie of website van DC Dance. Bij inschrijving wordt men lid tot wederopzegging.
b. Bij inschrijving is inschrijfgeld, contributie van de 1e maand en een extra maand die zal gelden als “opzegmaand” verschuldigd.
c. Voor minderjarigen is toestemming nodig van de ouders/verzorgers en dienen zij voor de inschrijving te tekenen.
d. Opzeggen van een les of het gehele lidmaatschap dient te gebeuren voor de 15e van de maand d.m.v. het invullen van het opzegformulier. Dit formulier is verkrijgbaar aan de balie van DC Dance.
e. De reeds betaalde “opzegmaand” is de betaling voor de daaropvolgende maand. Wordt na de 15e van de maand opgezegd dient de contributie van de daaropvolgende maand worden betaald en geldt de “opzegmaand” pas voor de maand daarna.
f. Vindt er geen tijdige afmelding plaats, dan wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd en is het lid de contributie voor de nieuwe periode verschuldigd.

3. Inchecken, afmelden, inhalen van lessen

a. Bij inschrijving ontvangt u een ledenpas.Iedereen is verplicht zich voor de les met deze pas in te checken. Bij verlies of beschadiging dient het lid een nieuwe pas aan te schaffen. De ledenpas is strikt persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt.
b. Afmelden voor een les kan tot uiterlijk 12:00 van de dag waarop een les gevolgd zou worden. Dit kan door het antwoordapparaat in te spreken of een e-mail te sturen naar katwijk@dc-dance.nl(vestiging Katwijk) leiderdorp@dc-dance.nl (vestiging Leiderdorp) en valkenburgseweg@dc-dance.nl (vestiging Valkenburgseweg).
c. Afmelden na 12:00 geeft geen recht meer op een inhaalles.
d. Voor de lessen die in de ochtend of op zaterdag worden gegeven geldt dat er op de dag voorafgaand moet worden afgemeld.
e. Afgemelde lessen kunnen in het lopende seizoen ingehaald worden, daarna komen ze te vervallen
f. Voor het gebruik van een inhaalles dient het lid zich voor aanvang te melden bij de balie.
g. Bij blessure, langdurige ziekte, zwangerschap of vakanties langer dan 1 maand kan het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Dit dient aangevraagd te worden via info@dc-dance.nl

4. Contributie betaling

a. De maandelijkse contributie moet voor de 1e van de maand zijn betaald.
b. Betaling is mogelijk door overschrijving naar de bankrekening van DC Dance, per automatische incasso of door betaling aan de balie. Automatische incasso wordt rond iedere 28e van de maand voor de daaropvolgende maand geïncasseerd. Aan de balie dient eenmalig een Machtigingsformulier worden ingevuld.
c. Bij achterstallige betaling of niet kunnen incasseren wordt een herinnering gestuurd. Bij het uitblijven van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van het lid.De toegang tot de les wordt dan geweigerd.
d. Toegang tot de lessen is weer toegestaan zodra het bedrag op de rekening is bijgeschreven of een bewijs van overmaking kan worden getoond.
e. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

5. Seizoen

a. Het seizoen loopt van september tot en met juni. Een deel van juli en/of augustus is DC Dance gesloten, Er hoeft voor deze periode geen contributie te worden betaald.
b. Tijdens de overige schoolvakanties, op zondagen en de (erkende christelijke) feestdagen is DC Dance gesloten. Hiervoor wordt geen korting op de contributie gegeven en is er geen recht op een inhaalles.
c. De vakanties en vrije dagen staan vermeld op de website.
d. Het rooster verandert ieder jaar. De dag en het tijdstip van een les kan in een nieuw seizoen veranderen. Vanaf medio augustus maakt DC Dance het nieuwe rooster bekend op de website.

6. Huisregels

a. Voor aanvang van de les moet iedereen omgekleed aanwezig zijn. Bij te laat komen kan niet meer worden deelgenomen aan de les.
b. DC Dance geeft bij de verschillende dansvormen een kledingadvies af. Het lid wordt geacht zich hieraan te houden.
c. De dansstudio’s mogen alleen worden betreden met schoenen, die niet buiten gedragen zijn en die een niet-afgevende rubber (bij voorkeur niet zwarte) zool hebben. De voorkeur gaat uit naar danssneakers, jazz- of balletschoenen.
d. Roken binnen DC Dance is niet toegestaan. DC Dance zal de schade (boetes e.d.) door overtreding van het rookverbod op de overtreder(s) verhalen.
e. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van DC Dance is uitsluitend toegestaan met toestemming van DC Dance. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
f. Overtreders van de huisregels kan de toegang tot DC Dance worden ontzegd.
g. Consumpties mogen niet in de dansstudio’s en kleedkamers worden genuttigd, enkel in het DC Café. Kauwgom tijdens de les is niet toegestaan.
h. Gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is niet toegestaan.