PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van DC Dance Katwijk BV, gevestigd te Katwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51282151 Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • De website www.dc-dance.nl bezoekt
 • Een proefles komt volgen
 • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
 • Lid wordt
 • Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven
 • Via het contactformulier contact met ons opneemt

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Lidmaatschapsnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch doorgeeft.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • Het lidmaatschap te effectueren
 • Nieuwsbrieven te verzenden
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden
 • De dienstverlening te verbeteren
 • De website te optimaliseren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met De heer D. Hoppenbrouwer via info@dc-dance.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
 • correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door DC Dance

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (De strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

DC-Dance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 • Virtuagym – Ons administratiepakket
 • Mailchimp- Voor het versturen van de nieuwsbrieven
 • Pageboss- Voor het maken en onderhouden van onze website
 • Van Hoek & Partners Group BV –Het incassobureau
 • Dance Competition- Alleen bij deelname aan een wedstrijd

4.2  Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en Social Media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen